DEBATFORUM WWW | Per-Olof Johansson| mail til per-olof.dk

SAXO | Indhold | Artikel af Per-Olof Johansson
 
 


Tyve kulturhistoriske artikler af blivende værdi om mennesker og forhold i Skåne gennem århundreder


 
SAXO
KULTURHISTORISK ÅRBOG FOR SKÅNELAND 2000
SEXTONDE ÅRGÅNGEN
192 sider, Indholdsfortegnelse
Pris inkl. porto vid abonnemang 
sek 190:- inom Norden
Pris utan abonnemang 
sek 210:- + porto sek 30:-, 
således sek 240:- inom Norden

MonitorFörlaget
Graagården i Vä
SE-291 65 Kristianstad
Skåne, Sverige


Tlf/fax +45 (0)44 24 48 85 
Svensk Postgiro 482 75 71-3
Bankgiro 5452-5682
Dansk postgiro 039-7601
E-mail: monitorforlaget@work.utfors.se


Per-Olof Johansson: Guds straf og slægtstræet - læs den i SAXO, side 152. En artikel som beretter om et sammenstød i forfatterens hovede af religion, slægtsforskning og folkeminder. 
Carl von Linnés berømte bog Nemesis Devina knyttes sammen med den lokale brug af et straffesagn i grænseegnen mellem Skåne og Småland. Sagnets oprindelse kan eftervises i slægtsforskning, og der afdækkes slægtskab mellem sagnets personer og personer hvis liv  kunne være blevet sagn af lignende årsager - men reddedes på stregen. Slægtskabet gøres op og de strafværdige led afdækkes :-) 
 
Skitsen sammenfatter de mange historier som udgør historien ..... 

Spånkurvens vej til Danmark  
har relation til historien i SAXO.


 
 
 Innehållsförteckning i SAXO 2000
 
 • 3   I våra fäders spår -Om övergivna eller öde kyrkor och kapell i Kristianstads Kommun             Av Leif Mårtensson
 • 16   Eberhard Zacharia Munck af Rosenschöld - en förbisedd pionjär.&                                    Av Stig Rosenlund
 • 31   Halmstadslax och ärkebiskopsstolen i Lund                                                                    Av Ludvig Kollberg
 • 39   Här har vikingarna och hansans folk landstigit ... och varg rivit i Simmermarken. Medeltida byer vid landsvägen. Nu blomstrande samhällen.                                                             Av Egon Prahl
 • 49   En hustru för mycket                                                                                                           Av Torsten Nilson
 • 53   Hudson Bay Company Ett seglivat företag i den kandensiska vildmarken                              Av Tore Persson
 • 64   Jörgen Iversen Krabbes 32:a anan                                                                                  Av Tor Flensmarck
 • 65   August Lindberg. Herman Bang och en historisk teaterpremiär i Helsingborg                      Av Hans Holmberg
 • 73   Bastning Ett urgammalt hantverk                                                                                          Av Lennart Nilsson
 • 76   Herman Pedersonn Chytraeus Vejanus fotvandring med beskrivning av minnesplatser i Halland år 1598
                                                                      Av Bror Jansson
 • 80   Oden(?) i Oskarström Förhistorisk bildsten med ingraverad mansperson (Oden?) funnen i Oskarström, Slättåkra, Halland                                                                                                      Av Bror Jansson
 • 99   Olivia Nordgren                                                                                                                 Av Birgitta Nilsson
 • 108   Vårdträet *Stulen ek över gåtfulla förfäder*                                                                        Av Tor Flensmarck
 • 113   Langobarderne - ett skånskt urhem?                                                                               Av Bertil Häggman
 • 121   Processen om Gyurthelykke 1319 - 1364                                                                       Af Henrik Lerdam
 • 126   Klockaresonen Jöns Petter Landgréns livsöde - vad arkiven kan berätta om en skånsk musikinformator på 1800 talet                                                                                                       Av Mats Petterson
 • 144   Ett skånskt universalsnille (Carl Adolph Agardh)                                                            Av Carl-Olof Orsander
 • 152   Guds straf og slægtstræet                                                                                               Af Per-Olof Johansson
 • 165   Vallen En medeltida borglämning i Skåne och dess gåta                                                        Av Johann Wallin
 • 182   Förbryllande anvapen eller - att trampa på ett litet lik...                                                     Av Tor Flensmarck
 • 184   Bokanmälningar

Majus, Bonde-Practica 1744

DEBATFORUM WWW | Per-Olof Johansson| mail til per-olof.dk